สสวท.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สคค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556-2561) เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาพิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีเงื่อนไขข้อผูกพันให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สควค. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องบรรจุเข้ารับราชการครู ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนปริญญาโท ประเภท Premium และคัดเลือกผู้มีความสามารถสูงที่สำเร็จการศึกษาจากทุนประเภท Premiun เข้ารับทุนศึกษาต่อประเภท Super Premium ในต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1ปี จำนวน 180 ทุน/ปี ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงเปิดรับสมัครผู้รับทุนโครงการ สดวก. ประเภท Premium เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาต่อและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในต่างประเทศ ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ด้วยทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 1.1 เป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2560 และจะสำเร็จการศึกษาภายในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2561 1.2 มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 1.3 มีผลคะแนนภาษาอังกฤษเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2ปี นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดังนี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อภารศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู รวมถึงไม่มีปัญหาทางจิตเวชขันรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น

อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id40290.html

2. หลักฐานการสมัคร
2.1 ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ https://goo.gl/wcSyAL พร้อมกรอกรายละเอียดและติดรูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 ฉบับ
2.2 ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาโทที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นภาษาอังกฤษ และสำเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาโท (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2.3 ใบแสดงผลการเรืยนระดับปริญญาตรืฉบับสมบูรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระตับปริญญาตรี เป็นภาษาอังกฤ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2.5 สำเนาเอกสารแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL internet based หรือ ELTS academic ที่มีคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดดังข้อ 1.3 จำนวน 1 ฉบับ
2.6 หนังสือรับรอง (Recommendation Letters) จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์นิเทศก์ หรือ ครูพี่เลี้ยง หรือ อาจารย์ประจำรายวิชา จำนวน 2 คน (คนละ 1 ฉบับ) โดยเช้าถึงแบบฟอร์มหนังสือรับรองจากระบบออนไลน์ https://goo.gl/wcSyAL หมายเหตุ สำเนาหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

3. การสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเช้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมหลักฐานการสมัครแต่ละฉบับดังข้อ 2.1-2.6 ให้สมบูรณ์และจัดทำเป็นไฟล์เอกสารรูปแบบ PDF ที่มีความละเอียดระหว่าง 200- 300 dpi ในโหมดสี หรือขาว-ดำ ตามเอกสารต้นฉบับ แล้วส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ psmt3.ipst@gmail.com จากนั้น ให้ยื่นหลักฐานการสมัครต้นฉบับด้วยตนเองที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ฝ่าย สควค. อาคาร 15ปี ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ไปยัง ฝ่าย สควค. (ทุนโครงภาร สควค. ประเภท Super Premium) สถๅบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 924 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประกาศข่าวสาร สควค., หน้าแรก คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *